5 கோடி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் சுரங்க தொழிலுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க பிரதமருக்கு FIMI கடிதம்.

மனித குல வளர்ச்சிக்கு சுரங்கங்கள் இன்றி அமையாதது மட்டும் அல்ல. வேலைவாய்ப்பிற்கும் சுரங்கங்கள் இன்றி அமையாதது. சுமார் 5 கோடி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க கூடிய சுரங்க தொழில் தற்போது தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இழப்பை கொடுக்கிறது.  

FIMI urges govt to lift beach sand mining ban on private firms

FIMI urges govt to lift beach sand mining ban on private firms In its latest report “Mining Matters for India”, Federation of Indian Mineral Industries said the ban has put a large number of jobs at stake. Beach sand mining ban on private players has resulted in loss of exports worth Rs 4,000 crore and […]

IMPACT OF THE MINISTRY OF MINES NOTIFICATION GSR 126(E) DT. 19.02.2019 AND  GSR 134(E) DT. 20.02.1019 BY REDUCING THE THRESHOLD VALUE (TLV) OF BEACH SAND MINERALS.

As per the above notifications, the private mining lessees for beach sand minerals will have to relinquish their rightful mining leases. No fresh mining lease could be granted for beach sand minerals, for any private players. The Vision of the National Mineral Policy (NMP), 2019, is while the Government Agencies will continue to perform the […]

Thorium is required on 3rd Stage Nuclear Power programe which will commence 2080

To prejudice the authorities and judiciary some vested interest people spread false rumours that Thorium, a radiation material is exported . Though it is not possible to export, vested interest people spread this false news.  Thanks to the authorities who clarify in a conference that,  the Thorium will be used in the third stage programe […]